Frågor & svar (koriander) | Caraway Finland Skip to main content

Frågor & svar (koriander)

HUR ÄR KORIANDER SOM ODLINGSVÄXT?

Koriander är en ettårig växt, en anspråkslös frökrydda som tar god tid på sig att gro och komma i tillväxt. Senare växer den med fart, trots torka och under blomningen i juli-augusti söker sig pollinerande insekter till åkern. Hela växten doftar – eller luktar, men vid tröskning så doftar det citrus!

VARFÖR SKULLE JAG ODLA KORIANDER?

Koriander är en gröda som är speciellt lämplig för södra Finland, som en ettårig avbrottsgröda i ensidig spannmålsodling. Odlingskostnaderna är låga, för nettoskörden betalas ett fast pris. Jordbruksstöden är högre än för spannmål, så med koriander är det möjligt att hantera och minska risker.

VAR FÅR JAG RÅD FÖR ODLING AV KORIANDER?

Du kan kontakta oss på Caraway Finland. Vid behov så skickar vi dig vår odlingsguide, som också finns på vår hemsida under rubriken ”Odla koriander”. Vi ordnar också skolningar vintertid och fältdagar under växtsäsongen. Odlingsrådgivningen är kostnadsfri för våra kontraktsodlare.

FINNS DET KRAV PÅ ODLINGSAREALEN OM MAN VILL GÖRA ETT ODLINGSKONTRAKT?

Nej, ingen övre eller nedre gräns. Det rekommenderas att odlingsarealen är tillräckligt stor så att torken fylls upp tillräckligt. Som tumregel kan man säga att en 1000 kg hektarskörd är 30 hl (3m3), alltså korianderns hektolitervikt är cirka 30 kg.

BEHÖVER MAN SPECIALMASKINER FÖR ATT ODLA KORIANDER?

Det behövs inte, samma maskiner som vid odling av spannmål används.

SKÖRDAR MAN FLERA ÅR AV KORIANDER?

Det gör man inte. Till skillnad från kummin så är koriander en ettårig växt. Från drösade frön kan det nästa år gro korianderplantor, men självsådd har inte använts för att upprätthålla fleråriga bestånd.

HUR STORA SKÖRDAR KAN KORIANDER GE?

Skördenivån kan variera stort. Den kan vara allt mellan 0-2000 kg/ha. En typisk skördenivå för en gård kan vara över 1000 kg/ha på lämpliga lägen och under 500 kg/ha på mindre lämpliga åkerskiften.

OM SKÖRDEN MISSLYCKAS, MÅSTE JAG ÄNDÅ LEVERERA SKÖRD?

Det behöver du inte och du är inte i skuld till Caraway Finland. Vi är medvetna om att koriander som ny odlingsväxt kan misslyckas, men då du skördar koriander så levererar du skörden till oss samma år.

HUR OFTA KAN MAN HA KORIANDER I VÄXTFÖLJDEN?

Vi rekommenderar stråsäd under åtminstone tre år i följd före nysådd av koriander. Detta för att effektivt kunna bekämpa fleråriga ogräs såsom åkertistel, fettistel och gråbo.

JAG VILL ODLA KORIANDER, HUR GÅR JAG TILL VÄGA?

Du börjar med att ta kontakt med oss på Caraway Finland så vi kan öppna ett odlingskontrakt i Odlarnätet. Odling av koriander är kontraktsproduktion.

VAD BÖR JAG TA I BEAKTANDE VID VAL AV ÅKERSKIFTE?

Åkern skall vara tidig och ha ett soligt läge så att koriandern hinner mogna. Det skulle vara bra om det är så lite fleråriga ogräs som möjlig på åkern. Om det har använts till exempel Mustang Forte (aminopyralid), CDQ SX eller Ally Class 50 WG (metsulforon-metyl) bör man tänka på att det ännu ett år efter användningen kan finnas rester i jorden som kan påverka korianderns tillväxt.

VILKEN JORDART PASSAR BÄST FÖR KORIANDER?

Rekommenderat pH-värde är 6,0-7,0. Mineral- och lerjordar passar oberoende av mullhalt, förutom mycket mullrika jordar och mulljordar. I dessa jordar är kvävemineraliseringen för kraftig så  avmognaden försenas, förekomsten av ogräs är större och markverkande bekämpningsmedel mot ogräs fungerar dåligt.

VILKET GÖDSLINGSBEHOV HAR KORIANDER?

Koriander har ett mycket litet, eller obefintligt, gödslingsbehov beroende på förfrukt, jordart och mullhalt. Behövlig kvävegiva kan vara 10-30 kg/ha på mullfattiga mineraljordar. Behovet av fosfor och kalium för ett ton skörd är ca hälften av kumminets behov. Inte ens i försvarliga bördighetsklasser har man fått merskörd med fosforgödsling. Stallgödsel passar inte så bra för koriander, eftersom kvävet frigörs för sent.

HUR BEKÄMPAS OGRÄS I KORIANDER?

Fleråriga rotogräs skall bekämpas i växtföljden före odlingen av koriander. Den viktigaste bekämpningstidpunkten med kemisk bekämpning är före korianderns uppkomst med markverkande ogräsmedel. Om det finns rikligt med fröogräs på din åker, välj preparat utgående från ogräseffekt och förbered dig på att behöva spruta en gång till om föregående behandling inte hade tillräcklig effekt. Registrering har också sökts för användning efter korianderns uppkomst med både markverkande och bladverkande preparat. Kontrollera de senaste godkännandena i TUKES Kemidigi.

VILKA OGRÄS ÄR DE MEST PROBLEMATISKA PÅ ÅKERN?

Fröogräs som svinmålla och våtarv, som gror tidigt på våren, konkurrerar effektivt om groningsfukten och levnadsrummet när koriandern är i hjärtbladstadiet. Kvickroten konkurrerar om både näring och utrymme. Ogräsarter som baldersbrå och åkerviol, som gror under hela växtsäsongen, kan försvåra tröskningen med sin grönmassa.

VILKA OGRÄS ÄR DE MEST PROBLEMATISKA I SORTERINGEN?

Snärjmårans runda och lätta frön är svåra att sortera ut för sorteringsmaskinerna, men också vetekärnor är svåra. Kvickroten är det ogräsfrö som är besvärligast att få bortsorterat ur fröhalvorna. Därför kommer vi på sikt att införa pristillägg eller prisavdrag beroende på mängden kvickrot. Kom ihåg att slutprodukten skall vara fri från gluten.

HUR BEKÄMPAR MAN GRÄSARTADE OGRÄS?

Vitgröe kan bekämpas till exempel med preparatet Fenix före vitgröet är i plantstadiet. För bekämpning av kvickrot, spillsäd och flyghavre har det ansökts om registrering för selektiva växtskyddsmedel. Kontrollera de senaste godkännandena i TUKES Kemidigi.

FÖREKOMMER DET SKADEGÖRARE I KORIANDER?

Hittills har det inte förekommit skadeinsekter. Koriander är värdväxt för bomullsmögel och någon enstaka svart vilospor har hittats i fröskörden.

VARIFRÅN KAN JAG KÖPA UTSÄDE?

Du kan köpa utsäde av Caraway Finland. Vi säljer importerat, men i Finland kontrollerat, utsäde för koriander. Med hjälp av försöksverksamhet så letar vi efter de mest lämpliga sorterna och stammarna av koriander för dig.

FÅR MAN ANVÄNDA SIG AV EGENPRODUCERAT UTSÄDE?

Det får man, men gör ett grobarhetstest och sortera fröpartiet före sådd! Inhemsk koriander har haft ganska dålig grobarhet och ett osorterat fröparti innehåller både ogräsfrön och skräp.

NÄR SÅR MAN KORIANDER?

Eftersom korianderns växttid är lika lång som för vårraps så skall sådden ske i april-maj. Sådd är också möjlig på hösten på lätt frusen mark, som ännu kan bearbetas, men växtsäsongen skall vara avslutad.

HAKAR UTMATNINGEN AV UTSÄDE UPP SIG I SÅMASKINEN?

Nej, det välvar inte. Korianderns frö är ganska stort, runt och rullar lätt ur såmaskinen oberoende av utsädesbehållarens form.

NÄR KAN MAN BÖRJA TRÖSKA KORIANDER?

Koriander mognar sent i september-oktober och nattfrost påskyndar mognaden. Mogen koriander är papperslik, gulbrun till färgen och stamdelarna är sköra. Det gäller att vara observant med tröskningstidpunkten, för mogna frön av vissa koriandersorter drösar lätt i hårt väder.

HUR SKALL SKÖRDETRÖSKAN VARA INSTÄLLD?

Tröskan ställs in i enlighet med instruktionsboken. Om koriander inte är omnämnt i instruktionerna, kan man använda inställningarna för rybs som grund. Ställ in slagskon med stort avstånd, lite luft och tröskcylinderns varvtal skall vara så lågt som möjligt. Målet är att så stor andel som möjligt av fröna skall vara hela och så få halverade frön som möjligt. Om beståndet är lågt, löns det att avlägsna axlyftarna, för att minska på skärbordsförlusterna.

HUR TORKAR MAN KORIANDER?

Koriander kan torkas både i traditionella varmluftstorkar och i kalluftstorkar med tilläggsvärme. Torkningen påbörjas direkt efter tröskning, eftersom mikroberna på fröna annars kan förstöra skörden. Torkningstemperaturen borde inte vara högre än +40o C - +50o C, eftersom en högre torkningstemperatur gör att den värdefulla eteriska oljan avdunstar.

TILL VILKEN FUKTHALT SKALL KORIANDER TORKAS?

ukthalten får inte överskrida 10%. I fukthaltmätare Wile 55 används 0-skalan för koriander och mätvärdet är 1954 eller högre. För Wile 200 fukthaltmätaren görs en uppdatering för koriander.

HUR LEVERERAS KORIANDERSKÖRDEN TILL CARAWAY FINLAND?

Vår mottagning finns i Närpes och koriandern har en mottagningsmånad, november. Skörden kan levereras i engångsstorsäckar eller i lösvikt på traktor eller långtradare. För leverans av storsäckar ordnar vi gärna en förmånlig frakt åt dig.

KAN JAG KÖPA STORSÄCKAR AV CARAWAY FINLAND?

Ja. Du kan beställa engångsstorsäckar från vår nätbutik och i säcken ryms det cirka 2 m3, vilket motsvarar cirka 600 kg koriander.

HUR LAGRAS KORIANDER?

Den kan lagras på samma sätt som spannmål eller kummin. Det är viktigt att koriander lagras på en torr plats, skyddad från nederbörd, gnagare och fåglar. Lagra alltid storsäckar på en lastpall.